Samospráva

Adresa úradu:
Obec Boľ
Hlavná 216/42
076 53 Boľ

Telefón: +421 56 628 23 10
Fax:        +421 56 628 23 11

E- mail: ocu.bol@gmail.com


STAROSTA  OBCE: JUDr. Atila Bohács

Zástupca starostu obce:  Balogh Alexander

Poslanci:
Kastély Csaba
Volenský Ján
Bačo Pavel
Sačko Tibor
Mátyásová Katarína
Kaszásová Iveta
 
Pracovníčky OcÚ:
Bc. MATYIOVÁ Judita - matrikárka, samostatná odborná referentka
e-mail:
juditamtv@gmail.com

Bc. NAGYOVÁ Ildikó - ekonómka, účtovníčka
e-mail: ildiko.nagyova1@gmail.com

PRACOVNÁ   NÁPLŇ   - Bc. Judita Matyiová


OBECNÝ ÚRAD BOĽ - Bc. JUDITA MATYIOVÁ – samostatná odborná referentka

VYBAVOVANIE ÚRADNEJ ZÁLEŽITOSTI V NASLEDOVNÝCH AGENDÁCH OBCE:

1. SPRÁVA REGISTRATÚRY (Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov)
a) Vedenie knihy došlej - odoslanej pošty (evidovanie záznamov)
b) Príjem a triedenie zásielok do spisových obalov na základe registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu (identifikačné a škartačné znaky)
c) Vybavovanie spisovej služby (odoslanej pošty)
d) Vyraďovanie spisov do registratúrneho strediska (do archívu)
e) Spracovanie registra aj v počítači vo forme „EXEL“

2. OSVEDČOVACIA AGENDA (Zákon NR SR č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov)
a) Vedenie knihu na osvedčovanie podpisov
b) Vedenie knihu na osvedčovanie fotokópie
c) Prijímanie stránky v osvedčovacej agende
d) Zhotovenie listiny (textu čestného prehlásenia, splnomocnenia, zviazanie zmlúv atď.)
e) Osvedčovacia doložka (opatrenie , vyplnenie)
f) Výpis/Odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR

3. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA (REGOB) – (Zákon NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších
zmien a doplnkov), Programové vybavenie – RA (Register adries), CO (Centrálna ohla-
sovňa), IOM (Integračné obslužné miesto)
a) Manuálna evidencia(prihlasovacia karta, karta občana, oznámenie zmeny pre REGOB,
odhlasovacia karta pri zmenách trvalého a prechodného pobytu, karta domov a bytov)
vedenie záznamov
b) Programové vybavenie EO – spracovanie údajov pri prihláške, odhláške občanov,
po narodení, úmrtí občanov, pri uzavretí manželstva občanov, sťahovanie občanov, pri
vydaní nového OP)
c) Štatistické hlásenie
d) Oznamovacia povinnosť – OR PZ TV., Mestské - obecné úrady
e) Záznamy ohlasovne (§ 7, ods.1, písm.f, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení zák.NR SR č.
454/2004 Z.z.
f) Spolupráca s úradmi štátnej správy, samosprávy, Justície (Cudzinecká polícia, OR PZ, odd.
dokladov, Exekútorský úrad, Okresný súd atď.) – Poskytnutie súčinnosti
d) Spracovanie mesačných výkazov (aj ku kontrolnej činnosti pre štátnu správu)

4. MIESTNE DANE A POPLATKY (Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. a zák. č. 563/2009 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov)
a) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje – manuálna evidencia
b) Príprava rozhodnutia (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, miestny poplatok za komunálny
odpad)
c) Nahlásenie zmeny v poplatkovej povinnosti – Žiadosť o odpustenie poplatku za vývoz TKO
d) Programové vybavenie „Dane a poplatky“ – spracovanie údajov
e) Inkasovanie dane a poplatkov (aj OMP) – vedenie JUXTY a pokladnicu
f) Potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním
g) Spracovanie mesačných výkazov, ročného výkazu za celé účtovné obdobie

5. VNÚTORNÁ SPRÁVA
a) Organizačno-technické zabezpečenie Referenda, Sčítanie obyvateľstva, domov
a bytov, Volieb:
 Voľby do NR SR
 Voľby do orgánov samosprávy obcí
 Voľby do orgánov samosprávnych krajov
 Voľby prezidenta SR
 Eurovoľby
b) Vojnové hroby
c) Zasadnutie OcZ – spísanie zápisnice, príprava spis. materiálov k zasadnutiam
d) Všeobecne záväzné nariadenia obce – príprava (preklad na maďarský jazyk)
e) Rozhodnutia – hracie automaty
f) Civilná ochrana obyvateľstva (na základe „Karty obce v oblasti CO“), Program EPSIS
g) Príprava pozvánok – OcZ, obecné podujatia
h) Zverejnenie miestnym rozhlasom – relácia do MR
i) Fotokopírovanie tlačív na základe žiadosti občanov
j) Spísanie žiadosti pre občanov obce, splnomocnenia, čestného vyhlásenia

6. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
a) Spolupráca s orgánmi ochrany prírody
b) Výrub drevín
c) Oznámenie - Nahlásenie drobnej stavby

7. POĽNOHOSPODÁRSTVO
a) „SHR“ – Osvedčenia o zápise (o zrušení) súkromne hospodáriacich roľníkov
b) Evidencia ročných rybárskych lístkov – vydanie RL

8. HOSPODÁRSKA A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ AGENDA
a) Vedenie obecnej pokladnice (inkasovanie: ostatné miestne poplatky, správne poplatky,
miestne dane, TKO poplatky)
b) Inventarizácia majetku obce, (CO - ročne, príručná pokladnica – mesačne)

9) SOCIÁLNE VECI
a) Vybavovanie Žiadosti o príspevok na bývanie – ÚPSVR TV, prac. Kráľ. Chlmec

Za správnosť: Bc. Judita Matyiová
samostatná odborná referentkaMATRIČNÝ ÚRAD V BOLI:

a) Vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
b) Vedie index zápisov do matričných kníh
c) Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
d) Zapisuje do matriky po písomnom súhlase OÚ dodatočné záznamy na základe verejných listín,
e) Vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i v cudzine,
f) Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
g) Pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
h) Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
j) Povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
k) Posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
l) Prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
m) Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
n) Podáva oznámenia na okresný súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
o) Podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
p) Podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
q) Prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
r) Pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
s) Vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
t) Plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach v zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
u) Zabezpečuje archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov
v) Plní oznamovaciu povinnosť v dodatočných zápisoch
w) Spolupracuje Osobitnou Matrikou v Bratislave (vedená pre občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine)
x) Spravuje systém „CISMA“ – Centrálny informačný systém matrík podľa prístupových práv na úrovni SR

Za správnosť: Bc. Judita Matyiová
matrikárka 


PRACOVNÁ NÁPLŇ - Bc. Ildikó Nagyová

Bc. NAGYOVÁ Ildikó - ekonómka, účtovníčka 
e-mail:
ildiko.nagyova1@gmail.com 

Náplň činností oddelení Obecného úradu v Boli
Zákony podľa ktorých sú zabezpečené práce jednotlivých agend obce
Ekonomická a hospodárska agenda
• č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
• č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• č. 291/2002 Z. z zákon o štátnej pokladni v znení neskorších predpisov,
• č. 681/2006 Z. z. zákon o štátnom rozpočte v znení neskorších predpisov,
• č. 283/2002 Z. z. zákon o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
• č. 278/1993 Z. z. zákon o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
• č. 523/2003 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
• č. 152/1994 Z. z. zákon o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
• č. 502/2001 Z. z. zákon o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov,
• č. 498/2011 Z. z. nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
• č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení. 

Personalistika a mzdová agenda
• č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• č. 663/2007 Z. z. zákon o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov,
• č. 5/2004 Z. z zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších          
  predpisov,
• č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
• č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
• č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Oddelenia Obecného úradu Boľ
Sekretariát, sociálne oddelenie
Bc. Ildikó Nagyová

sekretariát, sociálna agenda
Obecný úrad Boľ
tel.: 056/62 82 310

Pracovná náplň:
1. vybavovanie korešpondencie, prijímanie a zhromažďovanie podkladov, rutinná práca v podateľni,
2. zabezpečovanie odbornej agendy spojenej s prístupňovaním informácií,
3. sociálna činnosť, poskytovanie sociálno-poradenských služieb v rámci obce,
4. príprava podkladov na rozhodovanie o poskytnutí sociálnej služby,
5. evidencia uchádzačov o zamestnanie,
6. obecný rozhlas (v prípade zastupovania kolegyne).

________________________________________
Ekonomické oddelenie, sprava obecného majetku a financií

Bc. Ildikó Nagyová

ekonómka, účtovníčka
Obecný úrad Boľ
tel.: 056/62 82 310

Pracovná náplň:
1.    komlexné zabezpečovanie účtovných agiend,
2.    samostatná odborná účtovnícka práca v mzdovej a finančnej učtárni,
3.    odborná účtovnícka práca v útvare evidencie zásob a majetku,
4.    pokladničná práca (vedenie pokladničnej knihy, vystavovanie dokladov vrátane výplaty 
        v hotovosti),
5.    organizovanie a zabezpečovanie prác, tovarov a služieb,
6.    samostatne vykonáva účtovnú a mzdovú agendu v zmysle všeobecne záväzných predpisov   
       a iných platných usmernení,
7.    komplexne zabezpečuje spracovávanie účtovníctva na počítači vrátane vyhotovovania celej
       príslušnej korešpondencie,
8.    zakladá účtovné doklady, bankové výpisy a zapisuje účtovné prípady,
9.    predkladá doklady k zostaveniu návrhu rozpočtu a programového rozpočtu obce a organizácii 
       zriadených obcou,
10. predkladá úpravy rozpočtu a programového rozpočtu a komentár k úpravám,
11. vedie agendu sociálneho fondu,
12. vyhotovuje objednávky a faktúry,
13. zodpovedá za inventarizáciu obecného majetku,
14. zostavuje štatistické výkazy,
15. zostavuje štvrťročné účtovné závierky a ročnú účtovnú a konsolidačnú závierku obce,
16. spracovávanie záverečného účtu obce na príslušný rok –zabezpečuje jeho prerokovanie 
       v orgánoch OZ, 
17. zabezpečenie auditu
18. vyhotovuje mesačné správy a ročnú správu k čerpaniu rozpočtu,
19. kontroluje účtovné závierky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti,
20. eviduje dotácie a predkladá ich zúčtovanie, (vyúčtovanie eurofondov a dotácií zo ŠR)
22. zúčtováva dotácie a prostriedky zo štátneho rozpočtu organizáciám v zriaďovateľskej 
       pôsobnosti,
23. zúčtováva finančné prostriedky na voľby,
24. zakladá účtovné doklady a vedie ich evidenciu v archíve obecného úradu,
25. zabezpečuje spracovávanie príslušnej korešpondencie pre ZŠ a MŠ,
26. zakladanie a archivovanie účtovných dokladov,
27. zabezpečovanie včasného spracovania a predloženia štatistických hlásení v daňovej  
       oblasti,
28. vykonávanie všetkých finančných úkonov v bezhotovostnom styku,
29. vypracovávanie smerníc a VZN v oblasti miezd, školstva a účtovníctva,
30. vedenie, evidencia a účtovanie majetku obce,
31. sledovanie pohybu majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie
       majetku z evidencie,  
32. odpisovanie majetku,
33. vyhotovovanie mesačnej uzávierky pokladničnej knihy,
34. ostatné úlohy podľa pokynov starostu obce,
35. ŠKOLSTVO - spracovanie štatistických výkazov a hlásení na Krajský školský úrad 
       v Košiciach,
36. prijímanie pokynov od KŠÚ v Košiciach,
37. zabezpečenie finančných tokov do školstva.

________________________________________
Personálne oddelenie, mzdová agenda

Bc. Ildikó Nagyová

Samostatný referent, mzdová účtovníčka
Obecný úrad Boľ
Tel.: 056/62 82 310

Pracovná náplň:
1.    samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce
2.    samostatne vykonáva účtovnú a mzdovú agendu v zmysle všeobecne záväzných 
       predpisov a iných platných usmernení,
3.    spolupracuje s úradom práce v rámci zamestnávania pracovníkov v rámci projektov 
       §52, §10 a absolventskej praxe,
4.    vypracovanie zúčtovania výdavkov spojených s realizáciou projektov – AČ formou 
       dobrovoľníckej služby, Šnaca na zamestnanie, Komunitné centrá,
5.    vedie evidenciu pracovníkov, ktorú priebežne dopĺňa o zmeny
6.    vedenie evidencií dochádzky a spracovanie – výpočet mzdových nákladov pre zamest -
       nancov OcÚ
7.    zodpovedá za včasnú výplatu a vyplácanie miezd,
8.    kontroluje správnosť výplatných lístkov z hľadiska mzdových náležitostí, likvidácie 
       preddavkov a zrážok z miezd, 
9.    zodpovedá za evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov,
10. zabezpečuje agendu súvisiacu so zdravotným a sociálnym poistením,
11. zabezpečuje odvody zamestnancov,
12. vyhotovuje potvrdenia zamestnancom pre sociálne a iné účely,
13. vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov alebo vyhotovuje potvrdenie z dane príjmu
14. zostavuje štatistické výkazy,
15. evidencia a výdaj stravných lístkov zamestnancom obecného úradu,
16. ostatné úlohy podľa pokynov starostu obce. 

Za správnosť: Bc. Ildikó Nagyová - ekonómka, účtovníčka, mzdová účtovníčka

Ostatné povinnosti zamestnanca vo verejnom správe určuje platný pracovný poriadok obce. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých zamestnanec sa dozvedel pri vykonávaní práce vo verejnom záujme a v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám a to ani po skončení pracovného pomeru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch vyplýva z § 18) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle § 18 ods. 4) uvedeného zákona i po zániku funkcie alebo po skončení pracovného pomeru.
Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
nestránkový
7:30 - 13:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 18:00
deň
-

Kalendár:

Marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Marián

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: