Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zoznam zmlúv rok 2017
pdf Dohoda c.17_45_054_7_SnZ datum zverejnenia 30.1.2017
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zozam zmlúv za rok 2016
pdf Dohoda č. 16/45/012/6 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec ..., ÚPSVaR Trebišov, dátum zverejnenia 04.01.2016
pdf Poistná zmluva č. 0236049455, skupinové úrazové poistenie pre prac. na MOS pri obce Boľ, počet osôb 46, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., dátum zverejnenia 04.01.2016
pdf Zmluva o vypracovaní projektu, SUNNY TOUR, s.r.o., dátum zverejnenia zmluvy 04.01.2016
pdf Dohoda č.14/§52a/2016/ŠR na vykonávanie AČ formou dobrovľníckej služby... ÚPSVaR Trebišov, dátum zverejnenia 28.01.2016
pdf DOHODA č.12/2016/§ 54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov..., ÚPSVaR Trebišov, dátum zverejnenia 29.01.2016
pdf POISTNÁ ZMLUVA č.023-6049456, Skupinové úrazové poistenie pre zam.pracujúcich projektu DS,počet osôb 19 na dobu od 01.02.2016 do 31.07.2016, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., dátum zverejnenia 01.02.2016
pdf POISTNÁ ZMLUVA č.023-6049457, Skupinové úrazové poistenie pre zam.pracujúcich v rámci MOS, 23 osôb, na obdobie od 01.02.2016 do 30.04.2016, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., dátum zverejnenia 01.02.2016
pdf ZMLUVA O SPOLUPRÁCI, Národný projekt Podpora vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+: 312041A136, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, dátum zverejnenia 04.03.2016
pdf Zmluva o poskytnutí stravy č.1/2016, Obec Boľ, ZŠ s MŠ s VJM v Boli, Obec Vojka, dátum zverejnenia 17.03.2016
pdf POISTNÁ ZMLUVA č.023-6049464,Skupinové úrazové poistenie U12 pre zam.UoZ prac. v rámci AČ formou menších obecných služieb,25 osôb, dátum zverejnenia 02.05.2016
pdf DODATOK č. N20160304002D01 k Zmluve o spolupráci v rámci NP Podpora vybraných soc.služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, zo dňa 04.03.2016, dátum zverejnenia 09.05.2016
pdf Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov Strednej odbornej školy-Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, dátum zverejnenia 16.05.2016
pdf Zmluva o poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, Generali Poisťovňa, a.s., dátum zverejnenia 18.05.2016
pdf DOHODA č.110/§52a/2016/ŠR o zabezpečovaní podm.vykonáv. AČ formou DS, dátum zverejnenia 31.05.2016
pdf POISTNÁ ZMLUVA č.0236049467,skupinové úrazové poistenie zam.pracujúcich na Dobrovoľníckej služby, počet osôb 10, dátum zverejnenia 01.06.2016
pdf POISTNÁ ZMLUVA č.023-6049468,skupinové úrazové poistenie U12 zam.prac. v rámci AČ formou MOS, počet osôb 28, dátum zverejnenia 01.06.2016
pdf Poistná Zmluva č. 023-6049467 - skupinové úrazové poistenie, DS 10 osôb, dátum zverejnenia 02.06.2016
pdf Zmluva o poskytovaní verejných složieb - mobil tel. KC, dátum zverejnenia 21.06.2016
pdf Dohoda č. 16_45_012_100 - MOS, dátum zverejnenia 29.06.2016
pdf Poistná zmluva 023-6046471 - MOS, dátum zverejnenia 01.07.2016
pdf Zmluva o poskytnutí stravy, dátum zverejnenia 30.08.2016
pdf Poistná zmluva 023-6049473 - MOS, dátum zverejnenia 02.09.2016
pdf Servisná zmluva ARCUS Int sro, dátum zverejnenia 30.09.2016
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - dátum zverejnenia 12.10.2016
pdf Kúpna zmluva, motorové vozidlo Fiat Ducato, dátum zverejnenia 25.11.2016
pdf Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pomoci v náhlej núdzi, dátum zverejnenia 06.12.2016
pdf DOHODA č.16/45/010/88, dátum zverejnenia 07.12.2016
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky, dátum zverejnenia 15.12.2016
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
Zoznam zmlúv za rok 2015
pdf Zmluva o výkone činnosti, zhotoviteľ Ján Konopinský - BEPOEL, dátum podpisu zmluvy 31.12.2014
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec ..., dátum podpisu 02.01.2015
pdf Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U12 č.023-6044584 pre pracujúcich v rámci MOS, dátum podpisu 02.01.2015
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky, dátum podpisu 12.01.2015
pdf Zmluva o vypracovaní projektu, dátum podpisu 15.01.2015
pdf Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2015_MPC_PRINED_001, dátum podpisu 29.01.2015
pdf Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, dátum podpisu 30.01.2015
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb pre obec, dátum podpisu 18.02.2015
pdf Dodatok č. 2 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, dátum podpisu 28.02.2015
pdf Poistná zmluva, skupinové úrazové poistenie U12 č. 023 6044594 pre prac. MOS, dátum podpisu 02.03.2015
pdf Poistná zmluva, skupinové úrazové poistenie U12 č. 023 6044600 pre pracujúcich na MOS, dátum podpisu 01.04.2015
pdf DOHODA č. 26/2015/§54 - VZ, dátum podpisu 02.04.2015
pdf Dodatok č.4 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, dátum podpisu 22.04.2015
pdf Dohoda č. 27/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ, dátum podpisu 28.04.2015
pdf Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa §13 ods.8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, dátum podpisu 14.05.2015
pdf ZMLUVA č. P-0033133300 o využívaní elektronických služieb, dátum podpisu 02.06.2015
pdf DOHODA č. 87/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verej.zamestnávateľov ..., dátum podpisu 29.06.2015
pdf DOHODA o podmienkach vykonávania MOS pre obec, dátum podpisu 30.06.2015
pdf Poistná zmluva, skupinové úrazové poistenie U12 č. 023-6044612 pre pracujúcich na MOS, dátum podpisu 01.07.2015
pdf ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 560/2015, dátum podpisu 07.07.2015
pdf Zmluva o vypracovaní projektu, dátum podpisu 16.07.2015
pdf Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, dátum podpisu 29.07.2015
pdf Zmluva o prenájme zvukovej techniky, dátum podpisu 31.07.2015
pdf Dodatok č.4 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec ..., dátum podpisu 01.08.2015
pdf Autorská zmluva, Őszirózsák, Vojka, zastúpený Violou Orgovánovou, dátum podpisu 01.08.2015
pdf Autorská zmluva-Néptáncegyüttes Napraforgó, tanečný a spevácky zbor, zastúpený Katarínou Szakácsovou, dátum podpisu 02.08.2015
pdf Autorská zmluva, Varga-Lakatoš Kitti, bytom Drahňov, dátum podpisu 02.08.2015
pdf Autorská zmluva-Gyöngyvirág Népdalkör, Svätá Mária, zastúpený Veronikou Battyányi, dátum podpisu 02.08.2015
pdf Autorská zmluva, Spevácky zbor Búzavirág, Krišovská Liesková, zastúpený Malvínou Baloghovou-Domonkosovou, dátum podpisu 02.08.2015
pdf Nájomná zmluva-Zuzana Vasiľová - atrakciebambini, dátum podpisu 02.08.2015
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky, dátum podpisu 16.09.2015
pdf Dodatok č.1 k Dohode č. 27/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy..., dátum podpisu 25.09.2015
pdf Poistná zmluva č.023-6049444, skupinové úrazové poistenie U12 pre UoZ prac. v rámci MOS 51 osôb, dátum podpisu 01.10.2015
pdf Dohoda č.38/2015/§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodn. UoZ u verejných zamestnávateľov..., dátum podpisu 15.10.2015
pdf ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb, dodávateľ Ing. Agáta Molnárová, dátum zverejnenia 15.10.2015
pdf Dohoda č. 163/§52a/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby..., dátum podpisu 28.10.2015, dátum zverejnenia 28.10.2015
pdf ZMLUVA O DIELO zo dňa 30.10.2015, R&T Service,s.r.o.,vypracovanie projektu Kamerový systém, dátum podpisu 30.10.2015, dátum zverejnenia 30.10.2015
pdf Poistná zmluva č.023-6049448,skup.úrazové poistenie U12 pre UoZ prac. v rámci MOS, počet osôb 37, dátum podpisu: 02.11.2015
pdf Poistná zmluva č.023-6049449, skupinové úrazové poistenie U12 prac. v rámci AČ dobrovoľníckej služby, počet osôb 13, dátum podpisu: 02.11.2015
pdf Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy Požiarnej zbrojnice, zhotoviteľ: Vojtostav, s.r.o., dátum podpisu: 03.11.2015
pdf Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia SP ..., dátum podpisu: 09.11.2015
pdf Dodatok č. 1 k dohode č.38/2015/§54 ŠnZ, ÚPSVaR Trebišov dátum podpisu: 18.11.2015
pdf Zmluva o dielo zo dňa 18.11.2015, zhotoviteľ Ing. Róbert Papcun, dátum podpisu 18.11.2015
pdf Zmluva o dielo č.39/2015, Mgr. Peter Mórocz,KCH, dátum podpisu: 19.11.2015
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu, RWE Gas Slovensko,s.r.o.,KE, dátum podpisu: 26.11.2015
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, NATUR-PACK,a.s., dátum podpisu 30.11.2015
pdf Poistná zmluva č.023-6049450,skupinové úrazové poistenie pre UoZ zam.na MOS pri obce Boľ, 35 osôb, dátum podpisu: 01.12.2015
pdf Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, FURA s.r.o., dátum podpisu: 14.12.2015
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu, RWE Gas Slovensko, s.r.o., dátum podpisu: 14.12.2015
pdf Kúpna zmluva - Zoltán Szikszai, trvale bytom Svinice, dátum podpisu: 16.12.2015
pdf Dohoda č.15/45/010/122, ÚPSVaR Trebišov, dátum podpisu: 22.12.2015
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
Zoznam zmlúv rok 2014
pdf Zmluva o audite za rok 2013-Audítor Ing. A. Molnárová, KCH zo dňa: 07.01.2014
pdf Mandátna zmluva - Luminosus, n.o., Veľké Kapušany zo dňa 14.01.2014
pdf Poistná zmluva č.023-6040121-Skup.úraz.poist. MOS 59 osôb zo dňa 15.01.2014
pdf Zmluva o poskyt.fin.dotácie z rozp.obce pre OŠK zo dňa: 20.01.2014
pdf Zmluva o poskytnutí ver. služieb Slovak Telekom a.s. zo dňa: 03.02.2014
pdf Zmluva č. 10/2014-TEÁTRUM, o.z., Komárno zo dňa: 18.02.2014
pdf Dohoda č. 29/§52/2014/NP VAOTP SR-3-AČ na 31 osôb zo dňa 05.03.2014
pdf Poistná zmluva č. 023-6040128-Skup.úraz.poist. AČ na 28 osôb zo dňa: 10.03.2014
pdf Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda-Štátna ochrana prírody SR zo dňa: 21.03.2014
pdf Poistná zmluva č. 023-6040131-Skup.úraz.poist. MOS na 27 osôb zo dňa: 01.04.2014
pdf Zmluva o poskyt.dot.na podporu kultúry národ.menšín č. 382/2014-ÚV SR zo dňa: 10.06.2014
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie vežu s hojdačkou zo dňa: 25.05.2014
pdf Zmluva o uverejnení firmy zo dňa: 18.06.2014
pdf Poistná zmluva č.023-6044531-Skup.úraz.poist. U12 MOS na 46 osôb zo dňa: 01.07.2014
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec zo dňa: 07.07.2014
pdf Kúpno-predajná zmluva zo dňa 27.05.2014 Predávajúci Schweitzer és társa,HU, Predmet zmluvy: nákup kvetov, letničky
pdf Zmluva o umeleckom vystúpení v rámci Obecnej oslavy zo dňa 10.08.2014, Dodávateľ: Súbor Nosztalgia, KCH,
pdf Dohoda o zabezp.zábavného programu pre deti v rámci Obecnej oslavy zo dňa 10.08.2014, Dodávateľ: A. Lőrincz, Svätuše
pdf Zmluva o umeleckom výkone-promenád.tan.zábava v rámci Obecnej oslave zo dňa 10.08.2014. Dodávateľ: V.Fedor,KCH
pdf Zmluva o umelec.vystúpení v rámci proj. IV.BĽS a MFF zo dňa 17.08.2014, Dodávateľ Skupina GONG, KCH
pdf Zmluva o umeleckom výkone v rámci proj. IV.BĽS a MFF zo dňa 17.08.2014, Dodávateľ: Toma és csapata, HU
pdf Zmluva o umeleckom výkone v rámci proj. IV.BĽS a MFF zo dňa 17.08.2014, Dodávateľ: Cigándi Sarkantyús Néptánc Együttes
pdf Zmluva o umeleckom výkone v rámci proj. IV.BĽS a MFF zo dňa 17.08.2014, Dodávateľ: Cigándi Csárdás Citera Zenekar és Asszonykórus,HU
pdf Zmluva o umeleckom výkone v rámci proj. IV.BĽS a MFF zo dňa 17.08.2014, Dodávateľ: Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia,HU
pdf Poistná zmluva č.023-6044562 zo dňa: 02.09.2014, Skupinové úrazové poistenie U12 pre prac. MOS počet osôb 10, Dodávateľ: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
pdf Dodatok č.1 k dohode o podmienkach MOS zo dňa 12.09.2014
pdf Kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.09.2014, Predmet zmluvy: nákup kvetov, letničky, Dodávateľ: Schweitzer és Társa,HU
pdf Zmluva o dielo zo dňa 06.10.2014 - Rekonštrukčné práce - Zhotoviteľ Vojtostav s.r.o.
pdf Dodatok č. 2 k dohode o podmienkach vykon.MOS zo dňa 15.10.2014
pdf Zmluva o vykonávaní odbornej praxe žiakov zo dňa 24.10.2014
pdf Poistná zmluva č. 023-6044570 zo dňa: 03.11.2014, Skupinové úrazové poistenie pre prac. MOS 5 osôb
pdf Zmluvy o dielo - Renovácia plotu, zhotoviteľ: Vojtostav s.r.o., dátum podpisu: 02.11.2015
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
Zoznam zmlúv rok 2013
pdf 1.1 Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozp.obce pre OŠK
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov-Slovenská pošta,a.s., dátum zverejnenia: 11.01.2013
pdf Mandátna zmluva, dátum zverejnenia: 17.01.2013
pdf Zmluva o budúcej zmluvy o verejnom vystúpení súboru,dátum zverejnenia: 21.01.2013
pdf Zmluva o poskytnutí soc.pôžičky-Horčinová T. Dátum podpisu:20.02.2013
pdf Mandátna zmluva,Luminosus,n.o., dátum podpisu:22.02.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040056-MOS 44 osôb,dátum podpisu:02.04.2013
pdf Poistná zmluva Profesionál,poistená technika:počítače SWAN, dátum podpisu: 11.04.2013
pdf Zmluva o audíte, dátum podpisu: 07.05.2013
pdf Zmluva 1215181 v zmysle Autorského zákona č.618/2003 Z.z.,dátum podpisu: 20.05.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040073,skup.úraz.poist.MOS 10 osôb, dátum podpisu: 03.06.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040074,skup.úraz,poist.MOS 35 osôb, dátum podpisu: 03.06.2013
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky-Ivánová Gizela, dátum podpisu: 01.07.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040086,skup.úraz.poist.MOS 36 osôb, dátum podpisu: 01.07.2013
pdf Sponzorská zmluva-Občianske združenie TICCE, dátum podpisu: 01.07.2013
pdf Zmluva o dielo - Folklórny súbor Ilosvai, dátum podpisu: 04.08.2013
pdf Zmluva o umeleckom vystúpení - RET NEW ROCK, dátum podpisu: 04.08.2013
pdf Zmluva o umeleckom vystúpení - FAMILY DUO, dátum podpisu: 04.08.2013
pdf Zmluva o posk.dot.na podporu národ.menšín č. 353/2013, dátum podpisu: 21.08.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040099 - MOS 47 osôb, dátum podpisu: 02.09.2013
pdf ZMLUVA o poskyt.fin.dotácie z rozp.obce-OŠK,dátum podpisu:02.09.2013
pdf Autorská zmluva Molnárné Forray M.,dátum podpisu zmluvy: 07.09.2013
pdf Poistná zml.č.023-6040100,skup.úrazové poist.MOS 47 osôb, dátum podpisu: 01.10.2013
pdf Támogatási szerződés, Ikt.sz.:4438/2013/BGA, Budapest-Dotačná zmluva BGA Budapešť, dátum podpisu: 09.10.2013
pdf Kúpno-predajná zmluva, kvety, letničky, dátum podpisu: 25.10.2013
pdf Kúpno-predajná zmluva, kvety, letničky, dátum podpisu: 25.10.2013
pdf Kúpna zmluva - Obec Boľ - Mikuláš Baňacký zo dňa 31.10.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040106,skup.úraz.poist.MOS 51 osôb, 2 mesiace
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky-Helena Tóthová, dátum podpisu zmluvy: 06.11.2013
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o soc.pôžičky zo dňa 6.11.2013-H.Tóthová, dátum podpisu dodatku:27.11.2013
pdf Poistná zmluva č.023-6040109,skupinové úrazové poist.MOS 6 osôb, dátum podpisu zmluvy: 02.12.2013
pdf Rámcová zmluva o posk.int.služieb na portáloch-Mgr.Zs.Krajnyik KZ Image, dátum podpisu zmluvy: 12.12.2013
pdf Kúpno-predajná zmluva, Füstös Z.-Obec Boľ, dátum podpisu zmluvy: 10.12.2013
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
Zoznam zmlúv rok 2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6035426, dátum zverejnenia: 02.01.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6032613, dátum zverejnenia: 02.01.2012
pdf Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky, dátum zverejnenia: 20.01.2012
pdf Mandátna zmluva-poradenstvo a vypracovanie žiadosti, dátum zverejnenia: 01.02.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6035415, dátum zverejnenia: 01.02.2012
pdf Dodatok 1/2012 k zmluve o pskytovan služieb v oblasti nakladania s odpadmi-nebezpečný odpad, dátum zverejnenia: 11.02.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6035421, dátum zverejnenia: 01.03.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6015356, dátum zverejnenia: 02.04.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6015427, dátum zverejnenia: 02.04.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6015429, dátum zverejnenia: 02.04.2012
pdf Mandátna zmluva - poradenstvo a vypracovanie žiadosti - Výzva-pályázati kiírás, Emlékhelyek-KÜM-2012-1, Magyarország, dátum zverejnenia: 20.04.2012
pdf Zmluva o dielo - Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie, dátum zverejnenia: 23.04.2012
pdf Zmluva o poskytovaní reklamy, dátum zverejnenia: 27.04.2012
pdf Zmluva o dielo č. 050229/2012 - "Rekonštrukcia dážďovej kanalizácie v obci Boľ", Dátum zverejnenia: 27.04.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6030589, dátum zverejnenia: 02.05.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6030590, dátum zverejnenia: 02.05.2012
pdf Zmluva o audite, dátum zverejnenia: 04.05.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6030600, dátum zverejnenia: 30.05.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6030618, dátum zverejnenia: 12.07.2012
pdf Poistná zmluva č. 023-6030619, dátum zverejnenia: 12.07.2012
pdf Zmluva o úvere č. 22/091/08 Dodatok č.1, dátum zverejnenia: 12.07.2012
pdf Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 271130/2010
pdf Poistná zmluva č.023-6030621-MOS, dátum zverejnenia: 03.08.2012
pdf Dodatok k zmluve o združenej dod.plynu-RWE Gas Slovensko
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 060910-1-Rev.ver.priestr., dátum zverejnenia: 05.09.2012
pdf Zmluva o pripojení žiad.č. 100746451ZoP, dátum podpisu: 15.08.2012
pdf Príloha č.3 k zml.o združ.dodávke elektriny č.5100307667C, dátum podpisu: 15.08.2012
pdf Dohoda o užívaní plynárenského zariadenia, dátum podpisu: 12.09.2012
pdf Zmluva o poskyt.dot.na podporu národ.menšín č.1030/2012, dátum podpisu: 27.09.2012
pdf Poistná zmluva č.023-6030628-AČ 5 osôb, dátum podpisu: 28.09.2012
pdf Poistná zmluva č.023-6030629-MOS 23 osôb, dátum podpisu: 28.09.2012
pdf Poistná zmluva č.023-6030630 - MOS 15 osôb, dátum podpisu: 28.09.2012
pdf Rámcová zml.o posk.intern.služieb KZ Image, dátum podpisu: 05.10.2012
pdf Poistná zmluva č.023-6040045 - MOS 18 osôb, dátum podpisu: 02.11.2012
pdf Poistná zmluva č.023-6040049 - MOS 21 osôb, dátum podpisu: 03.12.2012
pdf Dodatok 1/2013 k zml.o posk.služieb-vývoz nebez.odpadu, dátum podpisu: 28.12.2012
pdf Zmluva o posk.verej.služieb-Slovak Telekom a.s., dátum podpisu: 28.12.2012
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zoznam zmlúv rok 2011
pdf Zmluva o pripojení Internetu DorNet č. zm.: 72011013
pdf Zmluva o dielo č. 271130/2010
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 271130/2010
pdf Zmluva o dielo č.290709-2
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.290709-2
pdf Zmluva o dielo č.1SDBOĽ2010
pdf Dodatok č. 1/DZ221401204870101 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Zmluva o vykonaní audítu účtovnej závierky
pdf Zmluva o poskytnutí NFP "Rev.ver.priestranstiev v obci Boľ"
pdf Mandátna zmluva-poradenstvo a vypracovanie žiadosti
pdf Vytvorenie leteckého záberu obce
pdf Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.271130/2010
pdf Zmluva o dielo "Výkon koord.bezp.na stavbe-Rev.ver.priestr. ..."
pdf Zmluva o nájme
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podp.kult.národ.menšín č.1251/2011
pdf Zmluva o vystúpenie v rámci kult. programu
pdf Zmluva o dielo č. 270921/2011-Úprava vstupov do dvorov
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu
pdf Rámcova zmluva o poskytnutí internetových služieb
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení-č.zmluvy - A3516658
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3516933
pdf Dotácia z Nadácie Bethlen Gábor Alap. Zrt.
pdf Zmluva o spolupráci č.: 331333 - Zmluva o poskyt.služ. obce.info
pdf Kúpno-predajná zmluva: Plynový kotol

Kalendár:

Apríl 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
meniny má: Jaroslava

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: